Klauzule informacyjne

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. W celu profilaktyki zdrowotnej (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2. W celu diagnozy medycznej i leczenia (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3. W celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych pacjentów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych pacjentach, analizy finansowej - będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. W celu wystawiania rachunków za wykonane usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. W celu nawiązania kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu, potwierdzić rezerwację, przypomnieć lub odwołać termin, poinformować o możliwości odbioru wyników będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przetwarzania
Dane osobowe objęte dokumentacją medyczną będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne by móc korzystać ze świadczeń.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. W celu profilaktyki zdrowotnej (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2. W celu diagnozy medycznej i leczenia (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3. W celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych pacjentów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych pacjentach, analizy finansowej - będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. W celu wystawiania rachunków za wykonane usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. W celu nawiązania kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu, potwierdzić rezerwację, przypomnieć lub odwołać termin, poinformować o możliwości odbioru wyników będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przetwarzania
Dane osobowe objęte dokumentacją medyczną będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji świadczeń.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowym realizowaniu płatności dla dostawców, dbaniu o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. 10 lat liczone od nadania lub odebrania korespondencji – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. 6 lat liczone od dnia zakończenia współpracy – dotyczy punktu 2 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. Nawiązanie kontaktów handlowych (sprzedaż) – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na obronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Marketing usług własnych – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6. Marketing usług/towarów obcych partnerów – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na sprzedaży towarów i usług, oraz promowaniu partnerów gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. Do momentu rozwiązania umowy – dotyczy punktu 2 powyżej.
3. 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 3 powyżej.
4. 6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 4 powyżej.
5. Do momentu złożenia sprzeciwu – dotyczy punktu 5 powyżej.
6. Do momentu złożenia sprzeciwu – dotyczy punktu 6 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Ciebie stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
2. Uwzględnienie Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielone przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przetwarzania
1. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. maksymalnie do trzech miesięcy po zamknięciu procesu rekrutacji – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia udzielenia tej zgody – dotyczy punktu 2 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich.
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. wycofania udzielonej zgody,
2. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
3. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1. Realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy –przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. Wykorzystanie wizerunku pracowników – przetwarzanie w oparciu o odrębną zgodę udzielona przez Pracownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3. Realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu pracy i innych przepisów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. 50 lat liczone od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. Do momentu rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia –dotyczy punktu 2 powyżej.
3. Maksymalnie 50 lat liczone od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł – dotyczy punktu 3 powyżej.
4. 6 lat liczone od dnia, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł – dotyczy punktu 4 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
W przypadku realizacji pozostałych świadczeń i zobowiązań wymienionych podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczeń, bądź zobowiązań z nimi związanych.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. W celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO
2. W celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. 50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. 6 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zakończone zostało postępowanie – dotyczy punktu 2 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez  Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. Realizacja postanowień umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. Wykorzystanie wizerunku – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6. ust. 1 lit. c) RODO).
4. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. 5 lat liczone od końca roku, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. Do momentu rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia – dotyczy punkt 2 powyżej.
3. 5 lat liczone od końca roku, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 3 powyżej.
4. 6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 4 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. Nawiązanie relacji handlowych (zakupy) – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zakupie towaru i usług niezbędnych do prowadzenia działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Realizacja postanowień umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. Do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – dotyczy punktu 2 powyżej.
3. 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 3 powyżej.
4. 6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 4 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 26a, 60 – 334 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kind.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. Nawiązanie kontaktów handlowych – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
3. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. Do czasu zgłoszenia sprzeciwu/żądania usunięcia danych – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 2 powyżej.
3. 6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – dotyczy punktu 3 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych pracowników ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.